Name Xu Kai Company Tesco
Job Title Farm Assurer Manager Country China
Address

11F, Greenland No600
Mid Long Hua Rd Xuhui District
200032 Shanghai
China

Languages English, Chinese Contact
Phone  +86 186 2162 5361
E-Mail michel.xu@tescochina.com
Scope Crops

Approved Consultants

  • Xu Kai (ID# 161124)

  • Jianping An (ID#161824)
    E-mail: JianPing.An@tescochina.com