ยินดีต้อนรับสู่ GLOBALG.A.P.-มาตรฐานการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

เราคือองค์กรระดับโลกที่มีเป้าหมายหลักคือ: การทำการเกษตรแบบยั่งยืนและปลอดภัยทั่วโลก เราสร้างมาตรฐานภาคสมัครใจเพื่อให้การรับรองผลิตผลทางการเกษตรทั่วโลก- มีผู้ผลิต  ผู้ขาย และผู้ซื้อเป็นจำนวนมาก ต่างนำมาตรฐานการรับรองทางการเกษตรของตนเองมาเข้าร่วมและยอมรับร่วมกัน

คำถามทั่วไปที่พบบ่อยเกี่ยวกับ GLOBALG.A.P.

เราได้รวบรวมคำถามต่างๆ ที่พบได้บ่อย เพื่อเป็นแนวทางให้คุณ ผ่านระบบและเวปไชต์ของ GLOBALG.A.P.

1. ประโยชน์ที่จะได้รับหากได้รับการรับรองมาตรฐาน GLOBALG.A.P.

หลักการสำคัญของการค้าปลีกในตลาดปัจจุบันคือ ความต้องการมาตรฐานที่แน่นอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้ามาจากการเกษตรแบบยั่งยืนและปลอดภัย มาตรฐาน GLOBALG.A.P. ได้รับการยอมรับอย่างสูงสุดในด้านการทำฟาร์มเกษตรแบบยั่งยืนและปลอดภัย ดังนั้น ด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐาน GLOBALG.A.P. เปรียบได้กับใบผ่านทางที่นำผู้ผลิตไปสู่ตลาดโลก มาตรฐานหลักของ GLOBALG.A.P Integrated Farm Assurance ให้การรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าสามขอบข่าย คือ การเพาะปลูกพืช (พืชที่รับประทานได้รวมไปถึงดอกไม้ และไม้ประดับ) การทำปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประโยชน์ ประการ เมื่อได้รับการรับรองมาตรฐานจาก GLOBALG.A.P.

1.สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าที่ได้จากการปฏิบัติตามมาตรฐาน GLOBALG.A.P. ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

2.สามารถเข้าถึง ลูกค้าใหม่ ตลาดใหม่ผู้ค้าส่งใหม่ และผู้ค้าปลีกใหม่ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับโลก

3.ลดความเสี่ยงต่อการเสียชื่อเสียงด้านความปลอดภัยของอาหารและสินค้า

4.เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำฟาร์ม และการจัดการ

5.ได้รับเลขหมาย จีจีเอ็น(GGN) จึงง่ายต่อการจำแนก และการตรวจสอบย้อนกลับ ในระดับธุรกิจกับธุรกิจ(B2B)

ดูวิดีโอแนะนำตัวของเราได้ ที่นี่

2. ในฐานะผู้ผลิต คุณจะสามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จากที่ใด

ถ้าคุณเป็นผู้ผลิต กรุณาไปที่ www.globalgap.org/forproducers เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดของเราเกี่ยวกับ ขอบข่ายการรับรอง ประเภทของการรับรอง (เช่น ผู้ผลิตรายเดียว หรือ ผู้ผลิตแบบกลุ่ม) และมาตรฐานเสริม (เงื่อนไขที่เข้ากับขอบข่ายการรับรอง)

นี่คือวิดีโออธิบายการรับรองแบบกลุ่ม (ทางเลือกที่2)

3. ทำอย่างไรจึงจะได้รับการรับรอง

ขอบพระคุณที่เลือกมาตรฐาน GLOBALG.A.P.! หากคุณได้เลือกเข้ารับการตรวจเพื่อรับรองมาตรฐาน GLOBALG.A.P.แล้ว เพียงทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ที่ www.globalgap.org/getcertified แล้วก็เริ่มได้เลย!

คุณสามารถหาข้อมูลของหน่วยรับรองที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ ที่สามารถดำเนินการตรวจประเมินฟาร์ม ณ สถานที่จริง ได้ที่ www.globalgap.org/approvedcbs

หากคุณยังไม่สามารถรับการรับรองได้ในทันที โปรแกรม localg.a.p. เป็นจุดเริ่มสำหรับการนำไปสู่การได้รับการรับรอง GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA)เหมาะสำหรับบางประเทศที่ผู้ผลิต ขายผลผลิตแก่ผู้ขายปลีกเฉพาะรายนั้นๆ ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นการช่วยในเรื่องการใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับตลาดเกิดใหม่ ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตได้เริ่มเรียนรู้และเป็นการยกระดับ เพื่อไปสู่การรับรอง GLOBALG.A.P. IFA ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.localgap.org

4. ค่าใช้จ่ายเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน GLOBALG.A.P. มีอะไรบ้าง

ค่าใช้จ่ายเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน GLOBALG.A.P. ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการนำมาตรฐานไปปฏิบัติใช้: แต่ละฟาร์มมีลักษณะที่แตกต่างกันไป ดังนั้นค่าใช้จ่ายจึงขึ้นอยู่กับสภาพฟาร์ม ฟาร์มของคุณอาจจำเป็นต้องปรับปรุงสิ่งต่างๆ ขึ้นมาใหม่ เช่น นโยบาย กระบวนการ และ/หรือการติดตั้งสิ่งใหม่ ๆเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

-ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนขอรับรองมาตรฐาน GLOBALG.A.P.: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รับการเรียกเก็บโดยคณะเลขาธิการ GLOBALG.A.P. ผ่านหน่วยรับรองที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ คลิก ที่นี่ สำหรับตารางค่าธรรมเนียมที่ได้รับการออกแบบใหม่

- สำหรับผู้ผลิตที่เพาะปลูกพืช ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนขอรับรองการเป็นผู้ผลิตตามมาตรฐาน GLOBALG.A.P. จะได้รับการคำนวณตามตามพื้นที่ (เฮคตาร์) ที่ใช้ทำการผลิตและแยกระหว่างแบบปิด (โรงเรือน) และแบบเปิด

- สำหรับผู้ผลิตปศุสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ค่าธรรมเนียมจะได้รับการคำนวณตามตามขนาด ที่สัมพันธ์กับปริมาณ เนื้อเป็นตัน/ปริมาณผลผลิตจากจุดชำแหละ

- ค่าธรรมเนียมการให้บริการที่ต้องชำระให้หน่วยรับรอง: ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบและตรวจประเมิน (วันทำงานค่าเดินทาง)และค่าใช้จ่ายในการให้บริการการตรวจประเมินนั้น ผู้ผลิตและหน่วยรับรองต้องทำการตกลงและต่อรองกันเองทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ นโยบายราคาระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบและตรวจประเมิน ค่าเดินทาง เวลาที่ใช้ในการเตรียมการตรวจประเมินและการติดตามผล หาข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อหน่วยรับรอง ได้ที่ www.globalgap.org/approvedcbs

ข้อควรจำ: ใบรับรองออกให้ต่อหนึ่งสินค้าและมีอายุการรับรองหนึ่งปี

5. ฉันจะค้นหาเทรนเนอร์ที่ขึ้นทะเบียนสำหรับมาตรฐาน GLOBALG.A.P. ได้อย่างไร?

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการขอใบรับรอง GLOBALG.A.P. และการปฏิบัติตาม CPCCs เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณติดต่อเทรนเนอร์ที่ขึ้นทะเบียนสำหรับมาตรฐาน GLOBALG.A.P. เทรนเนอร์ที่เชี่ยวชาญเหล่านี้มีคุณสมบัติในการจัดการฝึกอบรมด้าน GLOBALG.A.P. ที่เป็นอิสระ และผ่านการรับรองให้กับผู้ผลิต หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมและค้นหาเทรนเนอร์ในภูมิภาคของคุณ คลิกที่นี่

6. ฉันจะเป็นเทรนเนอร์ที่ขึ้นทะเบียนสำหรับมาตรฐาน GLOBALG.A.P. ได้อย่างไร?

ในฐานะเทรนเนอร์ที่ขึ้นทะเบียน คุณจะมีคุณสมบัติความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรมเกษตรกร (หรือผู้สนใจอื่นๆ) เกี่ยวกับการปรับใช้มาตรฐาน GLOBALG.A.P. ผู้ผลิตกว่า 210,000 รายทั่วโลกใช้มาตรฐาน GLOBALG.A.P. และมาตรฐานนี้คือข้อกำหนดหลักสำหรับซัพพลายเออร์ของร้านค้าปลีกอาหารชั้นนำ โปรแกรมฝึกอบรมเทรนเนอร์ที่ขึ้นทะเบียนเปิดให้บริการสำหรับเทรนเนอร์, CB และสถาบันที่นำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องกับ GLOBALG.A.P. ให้แก่ลูกค้าของตน เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่

7. ในฐานะผู้ซื้อ/ผู้ค้าปลีก ฉันจะหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จากที่ใด

GLOBALG.A.P. เข้าใจถึงความจำเป็นของผู้ค้าปลีกในการจัดซื้อสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อให้มีความสม่ำเสมอและมีความน่าเชื่อถือในด้านคุณภาพของอาหาร และอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการทำการเกษตรที่ดีไปพร้อมกัน

ค้นหาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการบริการของเราแก่ผู้ค้าปลีก ไปที่ www.globalgap.org/forbuyers.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การที่ผู้ซื้อสามารถได้ประโยชน์จากการรับรองมาตรฐาน GLOBALG.A.P. ได้ที่ www.globalgap.org/buyerbenefit

8. ฉันจะหาสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GLOBALG.A.P. ได้อย่างไร

ผลิตภัณฑ์จำนวนมากจากกระบวนการการผลิตตามมาตรฐาน GLOBALG.A.P ติดฉลากด้วย หมายเลขจีจีเอ็น 13 หลัก ที่ระบุตัวตนผู้ผลิตแต่ละราย ในระดับธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์และสถานะการรับรอง ถูกเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลกลางของ GLOBALG.A.P ซึ่งมีความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสในระดับสูงสุด คุณสามารถค้นหากระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GLOBALG.A.P ได้ที่นี่

เราเสนอรูปแบบการให้บริการบุ๊คมาร์คสำหรับทุกคน ที่ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการที่ได้รับการรับรองจาก GLOBALG.A.P บุ๊คมาร์คของ GLOBALG.A.P เป็นวิธีที่ง่ายในการบันทึกและตรวจสอบสถานะใบรับรองของผู้ผลิต หากต้องการลงทะเบียนบุ๊คมาร์ค คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำบุ๊คมาร์ค คลิกที่นี่

เรียนรู้วิธีอัพเกรดผู้ขายของคุณโดยใช้ โปรแกรม localg.a.p. ได้ที่ www.localgap.org

9. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมชุมชนหรือเป็นกรรมการ GLOBALG.A.P. และฉันจะเข้าร่วมได้อย่างไร

คุณสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน GLOBALG.A.P. หรือไม่ หากสนใจ เรามีทางเลือกที่ที่ดีที่สุดให้คุณ: การเป็นสมาชิก GLOBALG.A.P. อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับได้ที่ www.globalgap.org/membership สำหรับค่าใช้จ่ายโดยรวม คลิกที่นี่

ในฐานะสมาชิกของ GLOBALG.A.P. คุณยังได้รับสิทธิ์เข้าร่วมในคณะกรรมการด้านเทคนิค โดยจะมีการเลือกตั้งทุก ๆ 4 ปี เพื่อสรรหากรรมการใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ committees@globalgap.org.

คุณยังสามารถเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะทำงานด้านเทคนิคระดับชาติ National Technical Working Groups (NTWGs) เชิญพบกับผลประโยชน์หลักๆ และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

.

 

10. ฉันสามารถหาวิธีการใช้ตราสัญลักษณ์ GLOBALG.A.P. ได้ที่ไหน

คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อนี้ได้ ที่ ภาคผนวก I ของ “General Regulations Part I – General Requirements” (หน้า 21) ดาวน์โหลดเอกสารนี้ที่นี่ (1.3 MB และสามารถดาวน์โหลดที่หน่วยเอกสาร)

11. อะไรคือกลยุทธ์การตลาดที่ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกสามารถนำมาใช้ เมื่อได้รับการรับรอง GLOBALG.A.P.

- สถานะใบรับรองและหมายเลขจีจีเอ็นจะปรากฏในเว็บไชต์ของบริษัทของคุณ

- สามารถพิมพ์หมายเลขจีจีเอ็นในนามบัตร โบรชัวร์ ลายเซ็นอีเมล (เฉพาะระดับธุรกิจกับธุรกิจ) อื่นๆ

- เผยแผ่พันธสัญญาและใบรับรองแสดงบนเว็บไชต์ จดหมายข่าว บล็อก และสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ

- แบ่งปันเรื่องราวแห่งความสำเร็จของคุณ และเราจะช่วยส่งเสริมผ่านช่องทางที่หลากหลาย farmers’ success stories จดหมายข่าว สื่อสังคมออนไลน์ photo campaign และ/หรือ G.A.P. Awards)

- การเป็นสมาชิกของ GLOBALG.A.P. และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน GLOBALG.A.P. ค้นหาว่าทำอย่างไรจะสามารถช่วยเรากำหนดอนาคตของการรับรองตามมาตรฐาน  GLOBALG.A.P. ได้ที่ www.globalgap.org/membership.

12. ฉันจะสามารถติดต่อใคร ในกรณีฉันมีข้อร้องเรียน หรือ มีคำถามเพิ่มเติม

กรุณาดูที่หน้าติดต่อ หรือ เลือกการติดต่อได้จากรายการชื่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของเรา คลิกที่นี่ สามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านทางอีเมล
ไปยัง complaints@globalgap.org ใช้แบบฟอร์ม แจ้งเหตุ/ร้องเรียน (ดาวน์โหลดได้ที่นี่ หรือใช้แบบฟอร์มร้องเรียนออนไลน์) เจ้าหน้าที่จะจัดการด้านการร้องเรียนจะติดต่อท่านโดยเร็วที่สุด ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้จะถูกเก็บไว้เป็นความลับเฉพาะในขณะที่เราดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับข้อร้องเรียน

13. ฉันสามารถดาวน์โหลดแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ GLOBALG.A.P. ข้อกำหนด และรายการตรวจ ได้ที่ไหน

เอกสารที่เผยแพร่ทั้งหมดสามารถหาได้ที่หน่วยเอกสารของเรา

ภาพถ่าย และวิดีโอ จากงานต่างๆที่ผ่านมาของเรา หาได้ที่ศูนย์สื่อ

โปสเตอร์เกี่ยวกับกิจกรรม GAP สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gapinaction.org

14. ฉันจะสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานฟาร์มแบบบูรณาการ/ผสมผสาน (IFA) ฉบับที่ 5.2 ได้จากที่ไหน (การรับรองมาตรฐานฟาร์มแบบบูรณาการ/ผสมผสาน ฉบับที่ 5.2)

กรุณาไปยัง www.globalgap.org/faqv5.2 สำหรับคำถามที่พบได้บ่อยเกี่ยวกับประเด็นนี้.

15. มาตรฐานการรับรองมาตรฐานฟาร์มแบบบูรณาการ/ผสมผสาน (IFA) GLOBALG.A.P. กล่าวถึงความยั่งยืนในระดับฟาร์มอย่างไร

มาตรฐาน IFA ได้ระบุถึงองค์ประกอบของความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการประเมินด้วยผู้ตรวจประเมินทางเทคนิค ซึ่งยังทำการประเมินด้านอาหารปลอดภัยด้วย องค์ประกอบเหล่านี้เป็นการ รวบรวมแผนพัฒนาปฏิบัติการกำจัดของเสียและมลพิษ ประเมินผลกระทบของกิจกรรมในฟาร์มต่อสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อการใช้น้ำ และให้ความใส่ใจต่อพื้นที่ที่ผลผลิตต่ำ และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพไว้ด้วย

ดูที่นี่ เพื่อทำความเข้าใจว่ามาตรฐาน IFA ช่วยให้ผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง GLOBALG.A.P. IFA ได้มีส่วนร่วมและอยู่ในเป้าหมายที่องค์การสหประชาชาติตั้งเป้าไว้สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

16. มาตรฐานการรับรองมาตรฐานฟาร์มแบบบูรณาการ/ผสมผสาน (IFA) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กล่าวถึงความยั่งยืนในระดับฟาร์มว่าอย่างไร

มาตรฐาน IFA ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครอบคลุมสี่หลักการซึ่งกำหนดโดย FAO แนวทางการรับรองมาตรฐานทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (เช่น อาหารปลอดภัย สิ่งแวดล้อม แรงงาน และสวัสดิภาพสัตว์) รวมถึงสายการผลิตทั้งหมด(เช่น โรงฟัก ฟาร์ม อาหารสัตว์ การตรวจสอบย้อนกลับหลังเก็บผลผลิต

ทรัพยากรทั้งหมดจำเป็นต่อการทำฟาร์มอาหารทะเลแบบปลอดภัยถูกนำมาใช้ได้อย่างยั่งยืน และมาตรฐานเป็นตัวจัดสร้างแนวคู่มือขึ้น

17. มาตรฐานการรับรองมาตรฐานฟาร์มแบบบูรณาการ/ผสมผสาน (IFA) ด้านการทำปศุสัตว์ กล่าวถึงความยั่งยืนในระดับฟาร์มว่าอย่างไร

มาตรฐาน IFA ด้านปศุสัตว์ครอบคลุม หลัก 5 ประการที่กำหนดโดยFAO ถึง การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติการอนุรักษ์ ป้องกัน และส่งเสริมแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ปกป้องและปรับปรุงวิถีของชาวชนบท ความยุติธรรม และความกินดีอยู่ดีของสังคม ส่งเสริมความปรองดองของผู้คน ชุมชน และระบบนิเวศน์ พร้อมกับนำกลไกการจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบไปปฏิบัติ ทรัพยากรทั้งหมดมีความจำเป็นต่อความปลอดภัยของสัตว์ และสามารถคงอยู่อย่างยั่งยืน และได้รับการกำหนดไว้เป็นแนวทางมาตรฐาน

18. อะไรที่ องค์กรของ GLOBALG.A.P. เอง ทำแล้วบ่งบอกว่าใส่ใจด้านความยั่งยืน
 • ชั้นวางสินค้าเมื่อออกงานแสดงสินค้าเกือบทั้งหมดสร้างด้วยวัสดุที่ยั่งยืน
 • เรามุ่งมั่นในการงดใช้กระดาษอย่างสมบูรณ์ ซึ่งหมายถึง ไม่มีการพิมพ์วัสดุส่งเสริมการขายในอนาคตอันใกล้ และเรากำลังอยู่ในกระบวนการลดการพิมพ์บนวัสดุต่างๆตั้งแต่ปี 2017
 •  เราได้จ่ายค่าชดเชยการปล่อย CO2 ให้การเดินทางด้านธุรกิจของพนักงานทุกคน
19. มาตรฐานการรับประกันความปลอดภัยของพืชผลคืออะไร

มาตรฐานการรับประกันความปลอดภัยของพืชผลครอบคลุมถึงองค์ประกอบด้านความปลอดภัยของอาหาร และความสามารถในการตรวจสอบย้อนหลังของมาตรฐานการรับประกันการเกษตรแบบผสมผสานสำหรับผักและผลไม้ฉบับที่ 5.2 และเป็นมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการรับประกันการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบดังกล่าวที่ถูกนำเสนอไปในโครงการริเริ่มด้านความปลอดภัยของอาหารระดับโลก เพื่อรับรองมาตรฐานการรับประกันการเกษตรแบบผสมผสานสำหรับผักและผลไม้

20. GRASP คืออะไร

GRASP เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมที่พร้อมนำไปใช้งานตามความสมัครใจ ซึ่งออกแบบมาเพื่อประเมินแนวปฏิบัติด้านสังคมเกี่ยวกับการเกษตร กลุ่มข้อกำหนดประกอบด้วยข้อกำหนดมาตรฐาน 11 ประการ ซึ่งระบุถึงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของแรงงาน รวมถึงข้อกำหนด QMS เพิ่มเติมอีกหนึ่งประการ GRASP ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มมาตรฐานทางสังคมของการรับรอง GLOBALG.A.P. ของคุณ

21. ฉันต้องยื่นขอ GRASP หรือไม่ – เป็นการรับรองเพิ่มเติมที่ฉันจำเป็นต้องมีหรือไม่
 • GRASP ไม่ได้ถือเป็นการรับรองภาคบังคับของการรับรอง GLOBALG.A.P. GRASP เป็นส่วนเพิ่มเติมที่ยื่นขอได้ตามความสมัครใจ แต่ซัพพลายเออร์และ/หรือผู้ค้าปลีกก็สามารถตัดสินใจให้ GRASP เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีก็ได้

ฉันมีหนังสือรับรองแผน ซึ่งมีการเปรียบเทียบสมรรถนะ (ตัวเลือกที่ 3 ตัวเลือกที่ 4) แล้ว ฉันสามารถขอรับการประเมิน GRASP ได้หรือไม่

 • ได้ คุณสามารถใช้ GRASP ควบคู่ไปกับแผน/AMC ที่มีการเปรียบเทียบสมรรถนะอย่างเต็มรูปแบบได้
22. การประเมิน GRASP มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไหร่

หน่วยงานสองหน่วยงานจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านใบแจ้งหนี้:

1. หน่วยงานรับรองที่ประเมิน GRASP จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจำนวนชั่วโมง/วัน ที่ใช้ในการประเมินและค่าใช้จ่ายของผู้ประเมิน โปรดขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานรับรองที่เป็นผู้ประเมิน

2. GLOBALG.A.P. จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตสำหรับการประเมิน GRASP ให้กับผู้ผลิต (ผู้ผลิตรายบุคคลหรือสมาชิกกลุ่มผู้ผลิต) และกลุ่มผู้ผลิต ตามรายละเอียดใน “ตารางค่าธรรมเนียม GLOBALG.A.P. แบบทั่วไป” และ “ภาคผนวก 1 ของตารางค่าธรรมเนียมสำหรับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมของ NTWG

23. ทำไมเราจึงจำเป็นต้องมีแนวทางในการตีความระดับประเทศของ GRASP
 • กฎหมายแรงงานในแต่ละประเทศล้วนไม่เหมือนกัน แนวทางในการตีความระดับประเทศของ GRASP จะระบุข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าแรงขั้นต่ำระดับประเทศ ข้อบังคับเกี่ยวกับชั่วโมงทำงาน อายุแรงงานขั้นต่ำ ฯลฯ

ประเทศของฉันไม่มีแนวทางในการตีความระดับประเทศ GRASP ฉันจะรับการประเมินตามที่ระบุใน GRASP ได้อย่างไร

 • ในกรณีดังกล่าว หน่วยงานรับรองสามารถขอข้อยกเว้นได้ หากบรรลุข้อกำหนดประการต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในกฎระเบียบทั่วไปของ GRASP ฉบับที่ 1.3-1-I ซึ่งหากได้รับข้อยกเว้น คุณสามารถเริ่มดำเนินการประเมิน GRASP ได้ แม้ว่าจะไม่มีแนวทางในการตีความระดับประเทศก็ตาม

การเข้าถึงผลการประเมิน GRASP

ฉันเข้ารับการประเมิน GRASP แล้ว ซัพพลายเออร์/ผู้ค้าปลีกของฉันจะเห็นผลการประเมิน GRASP ในฐานข้อมูลของ GLOBALG.A.P. ได้อย่างไร

 • ผลการประเมิน GRASP จะไม่มีการเผยแพร่ในการค้นหาทั่วไป มีเพียงเฉพาะบริษัทที่พนักงานมีสิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูลของ GLOBALG.A.P. (แพ็คเกจบุ๊คมาร์ค) และลงนามในขอบเขตงาน GRASP เพื่อรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลเท่านั้นที่จะสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้ โดยบริษัทและผู้ใช้เหล่านี้เป็นผู้สังเกตการณ์ของ GRASP
24. localg.a.p. คืออะไร

localg.a.p. คือหนึ่งในแบรนด์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ GLOBALG.A.P. และรวมอยู่ในมาตรฐานการรับประกันผลผลิตทางการเกษตรหลัก (PFA) ที่ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการรับรอง แต่อิงจากการประเมินเท่านั้น แนวคิดของ localg.a.p. ก็คือการสร้างขีดความสามารถ ซึ่งได้รับการจัดทำขึ้นมาเพื่อให้นำไปปรับใช้งานได้ในระดับท้องถิ่น และหากจำเป็น ก็จะเตรียมตัวผู้ผลิตให้พร้อมสำหรับการรับรอง โดยเฉพาะผู้ที่ไม่สามารถรับการรับรองได้ในทันที

25. ฉลาก GGN คืออะไร และย่อมาจากอะไร

ฉลาก GGN คือฉลากสำหรับผู้บริโภคของ GLOBALG.A.P. ซึ่งหมายถึงการทำฟาร์มที่ผ่านการรับรอง มีความรับผิดชอบ และมีความโปร่งใส
ฉลาก GGN จะพบได้ทั้งบนผลิตภัณฑ์ที่บรรจุหีบห่อและไม่บรรจุหีบห่อ โดยมีไว้เพื่อมอบความมั่นใจและการแนะนำเบื้องต้นที่เกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกันให้กับลูกค้าในตลอดทั้งร้านค้า โดยเป็นการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้รับการเพาะปลูกด้วยวีธีการที่สอดคล้องกับแนวทางการทำฟาร์มที่ผ่านการรับรองและมีความรับผิดชอบ ซึ่งครอบคลุมไปถึงความปลอดภัยของอาหาร การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพสัตว์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน ฉลาก GGN สามารถใช้ได้กับ:

 • ผลไม้และผัก
 • อาหารทะเลและสาหร่ายจากฟาร์ม
 • ดอกไม้และพืช

ความโปร่งใสคือหัวใจของฉลากของเรา – ฉลากของเราเชื่อมโยงคุณเข้ากับรากฐานของอาหารและพืชผักของคุณ และด้วยการส่งเสริมการรับรองการทำฟาร์มอย่างมีความรับผิดชอบที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร ร้านค้าปลีก และผู้บริโภคทั่วโลก เราได้สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วโลกเพื่อประโยชน์ของชนรุ่นต่อไปและเพื่อโลกของเรา

คลิกที่นี่เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

26. ฉลาก GGN หมายถึงอะไร

ฉลากนี้ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการเพาะปลูกด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการเกษตรที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงความปลอดภัยของอาหาร ความยั่งยืน การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพสัตว์ ความรับผิดชอบต่อสังคมและความโปร่งใสของระบบซัพพลายเชน ดูวิธีการได้ที่นี่

27. GGN ย่อมาจากอะไร

GGN ย่อมาจาก GLOBALG.A.P. หมายเลข GLOBALG.A.P. คือบริษัทที่อยู่เบื้องหลังฉลาก GGN GGN เป็นผู้ผลิตที่มีหมายเลข 13 หลักหรือหมายเลขที่ใช้ระบุตัวตนของกลุ่มผู้ผลิต ที่ผู้ผลิตทุกคนจะได้รับหลังจากการลงทะเบียนเพื่อรับการรับรอง เมื่อขั้นตอนการผลิตในฟาร์มผ่านการรับรองแล้ว ผู้ผลิตก็จะสามารถพิมพ์หมายเลขนี้ติดบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์พวกเขาได้ ตัวเลขนี้จะบอกให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ผลิตขึ้นที่ใด และผู้ค้าปลีกก็สามารถใช้ตัวเลขนี้เพื่อตรวจสอบยืนยันซัพพลายเออร์ได้ด้วย

GGN ฉลาก GGN และโลโก้  GGN ช่วยให้เราสามารถส่งมอบความโปร่งใสได้อย่างที่คุณต้องการ และทำให้คุณสามารถสอบกลับที่มาของผลิตภัณฑ์คุณได้ด้วย และคุณยังสามารถดำเนินการตรวจสอบผ่านอุปกรณ์มือถือในขณะที่ช็อปปิ้งได้อีกด้วย!