ยินดีต้อนรับสู่ GLOBALG.A.P.-มาตรฐานการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

เราคือองค์กรระดับโลกที่มีเป้าหมายหลักคือ: การทำการเกษตรแบบยั่งยืนและปลอดภัยทั่วโลก เราสร้างมาตรฐานภาคสมัครใจเพื่อให้การรับรองผลิตผลทางการเกษตรทั่วโลก- มีผู้ผลิต  ผู้ขาย และผู้ซื้อเป็นจำนวนมาก ต่างนำมาตรฐานการรับรองทางการเกษตรของตนเองมาเข้าร่วมและยอมรับร่วมกัน

คำถามทั่วไปที่พบบ่อยเกี่ยวกับ GLOBALG.A.P.

เราได้รวบรวมคำถามต่างๆ ที่พบได้บ่อย เพื่อเป็นแนวทางให้คุณ ผ่านระบบและเวปไชต์ของ GLOBALG.A.P.

1. ประโยชน์ที่จะได้รับหากได้รับการรับรองมาตรฐาน GLOBALG.A.P.?

หลักการสำคัญของการค้าปลีกในตลาดปัจจุบันคือ ความต้องการมาตรฐานที่แน่นอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้ามาจากการเกษตรแบบยั่งยืนและปลอดภัย และมาตรฐานGLOBALG.A.P. ได้รับการยอมรับอย่างสูงสุด ว่าเป็นมาตรฐานที่น่าเชื่อถือในด้านการทำฟาร์มเกษตรแบบยั่งยืนและปลอดภัย ดังนั้น ด้วยการปฏิบัติตามเกณฑ์ด้านจุดควบคุมและเกณฑ์ความสอดคล้อง มาตรฐานGLOBALG.A.P.เปรียบได้กับใบผ่านทางที่นำผู้ผลิตไปสู่ตลาดโลก ให้การรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้า 3 ขอบข่าย คือ การเพาะปลูกพืช การทำปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประโยชน์ 5 ประการ เมื่อได้รับการรับรองมาตรฐานจาก GLOBALG.A.P.

1.สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าที่ได้จากการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

2.สามารถเข้าถึง ลูกค้าใหม่, ตลาดใหม่,ผู้ค้าส่งใหม่ และผู้ค้าปลีกใหม่ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับโลก

3.ลดความเสี่ยงต่อการเสียชื่อเสียงด้านความปลอดภัยของอาหารและสินค้า

4.เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำฟาร์ม และการจัดการ

5.ได้รับเลขหมาย จีจีเอ็น(GGN) จึงง่ายต่อการจำแนก และการตรวจสอบย้อนกลับ ในระดับธุรกิจกับธุรกิจ(B2B)

ดูวีดิโอแนะนำตัวของเราได้ ที่นี่

2. ในฐานะผู้ผลิต,คุณจะสามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จากที่ใด?

ถ้าคุณเป็นผู้ผลิต, กรุณาไปที่ www.globalgap.org/forproducers เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดของเราเกี่ยวกับ ขอบข่ายการรับรอง ประเภทของการรับรอง(เช่น ผู้ผลิตรายเดียว หรือ ผู้ผลิตแบบกลุ่ม), และมาตรฐานเสริม(เงื่อนไขที่เข้ากับขอบข่ายการรับรอง).

ที่นี่ คือ วีดีโอ ที่อธิบาย การรับรองแบบกลุ่ม (ทางเลือกที่2)

3. ทำอย่างไรจึงจะได้รับการรับรอง? 5 ขั้นตอนเพื่อให้ได้รับการรับรอง

เยี่ยมมาก! หากคุณได้ตัดสินใจเข้ารับการตรวจเพื่อรับรองมาตรฐาน GLOBALG.A.P.แล้ว ตรงนี้มีข้อมูลที่อธิบายขั้นตอนอย่างง่ายว่าต้องทำอย่างไร www.globalgap.org/getcertified,แล้วก็เริ่มได้! คุณสามารถหาข้อมูลของหน่วยรับรองที่ได้รับอนุญาติอย่างเป็นทางการ ที่สามารถดำเนินการตรวจประเมินฟาร์ม ณ สถานที่จริง ได้ที่ www.globalgap.org/approvedcbs.

โปรแกรม localg.a.p. เป็นจุดเริ่มสำหรับการนำไปสู่การได้รับการรับรอง GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA)เหมาะสำหรับบางประเทศที่ผู้ผลิต ขายผลผลิตแก่ผู้ขายปลีกเฉพาะรายนั้นๆ ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นการช่วยในเรื่องการใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับตลาดเกิดใหม่ ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตได้เริ่มเรียนรู้และเป็นการยกระดับ เพื่อไปสู่การรับรอง GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA). เรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.localgap.org.

4. ค่าใช้จ่ายเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน GLOBALG.A.P. มีอะไรบ้าง?

ค่าใช้จ่ายเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน GLOBALG.A.P. ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการนำมาตรฐานไปปฏิบัติใช้: แต่ละฟาร์มมีลักษณะที่แตกต่างกันไป ดังนั้นค่าใช้จ่ายจึงขึ้นอยู่กับสภาพฟาร์ม บางฟาร์มอาจจำเป็นต้องปรับปรุงสิ่งต่างๆขึ้นมาใหม่เช่น นโยบาย กระบวนการ และการติดตั้งสิ่งใหม่ ๆเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

-ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนขอรับรองมาตรฐาน GLOBALG.A.P.: เรียกเก็บโดยคณะเลขาธิการ GLOBALG.A.P. ผ่านหน่วยรับรองที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ คลิ๊ก ที่นี่ สำหรับตารางค่าธรรมเนียมใหม่

  • สำหรับผู้ผลิตที่เพาะปลูกพืช การลงทะเบียนขอรับรองการเป็นผู้ผลิตตามมาตรฐาน GLOBALG.A.P. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามพื้นที่(เฮคตาร์)ที่ทำการผลิตและแยกระหว่างแบบปิด(โรงเรือน)และแบบเปิด
  • สำหรับผู้ผลิตปศุสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เรียกเก็บตามขนาด ที่สัมพันธ์กับปริมาน เนื้อเป็นตัน/ปริมานผลผลิตจากจุดชำแหละ

-ค่าธรรมเนียมการให้บริการที่ต้องชำระให้หน่วยรับรอง: ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจประเมิน(วันทำงาน,ค่าเดินทาง,)และค่าใช้จ่ายในการให้บริการการตรวจประเมินนั้น ผู้ผลิตและหน่วยรับรองต้องทำการตกลงและต่อรองกันเองทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ นโยบายราคาระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจประเมิน ค่าเดินทาง, เวลาที่ใช้ในการเตรียมการตรวจประเมินและการติดตามผล หาข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อหน่วยรับรอง ได้ที่ www.globalgap.org/approvedcbs.

ข้อควรจำ: ใบรับรองออกให้ต่อหนึ่งสินค้าและมีอายุการรับรอง หนึ่งปี

5. สามารถหาผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ GLOBA.LG.A.P(ที่ปรึกษาฟาร์ม)ได้อย่างไร?

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ได้มาซึ่งการรับรองมาตรฐาน GLOBALG.A.P. และสามารถนำเกณฑ์จุดควบคุมและเกณฑ์ความสอดคล้องมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

เราขอแนะนำว่าคุณควรติดต่อที่ปรึกษาฟาร์มของ GLOBALG.A.P. ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มีคุณสมบัติเหมาะสมและดำเนินการอย่างอิสระและผู้เชี่ยวชาญนี้ได้รับอนุญาติให้ฝึกอบรมเกษตรกร ตามมาตรฐาน GLOBALG.A.P. เรียนรู้เพิ่มเติมและค้นหาที่ปรึกษาฟาร์มในภูมิภาคของคุณ, คลิ๊ก ที่นี่

6. ฉันจะสามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ GLOBALG.A.P. (ที่ปรึกษาฟาร์ม) ได้อย่างไร

ที่ปรึกษาฟาร์มมีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้คำแนะนำ ณ แหล่งผลิต และเป็นที่ปรึกษาที่ช่วยชี้แนะนำทางให้ผู้ผลิตสามารถปฎิบัติตามขั้นตอนที่จำเป็นมาใช้ในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เพื่อให้ได้มาซึ่งการรับรองมาตรฐาน GLOBALG.A.P. โปรแกรมเปิดสำหรับเหล่าธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่บริการให้คำปรึกษาแก่ของลูกค้าของตนเอง เรียนรู้เพิ่มเติม ที่นี่

7. ในฐานะผู้ซื้อ/ผู้ค้าปลีก ฉันจะหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จากที่ใด?

GLOBALG.A.P. เล็งเห็นถึงความสำคัญและความพยายามของผู้ค้าปลีกในการสืบค้นและให้ได้รับสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มีความสม่ำเสมอและมีความน่าเชื่อถือในด้านคุณภาพของอาหารและอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการทำการเกษตรที่ดี (G.A.P.) ไปพร้อมกัน

ค้นหาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการบริการของเราแก่ผู้ค้าปลีก, ไปที่ www.globalgap.org/forbuyers.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การที่ผู้ชื้อสามารถได้ประโยชน์จากการรับรองมาตรฐาน GLOBALG.A.P. ได้ที่ www.globalgap.org/buyerbenefit.

8. ฉันจะหาสินค้าที่ได้รับการรับรองการผลิตตามมาตรฐาน GLOBALG.A.P. อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์จำนวนมากจากการผลิตและรับรองตามมาตรฐาน GLOBALG.A.P ติดฉลากด้วย หมายเลขจีจีเอ็น 13 หลัก ที่ระบุตัวตนผู้ผลิตแต่ละราย ในระดับธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์และสถานะการรับรอง ถูกเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลกลางของ GLOBALG.A.P ซึ่งมีความน่าเชื่อถืออย่างมากและตรวจสอบได้ คุณสามารถค้นหาผู้ผลิต หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GLOBALG.A.P  ที่นี่.

เราเสนอรูปแบบการให้บริการบุ๊คมาร์คสำหรับทุกคน ที่ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากGLOBALG.A.  บุ๊คมาร์คของ GLOBALG.A.P เป็นวิธีที่ง่ายในการบันทึกและตรวจสอบสถานะใบรับรองของผู้ผลิต คุณ หากต้องการลงทะเบียนบุ๊คมาร์ค คลิก ที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำบุ๊คมาร์ค คลิก ที่นี่

เรียนรู้วิธีอัพเกรดผู้ขายของคุณโดยใช้ โปรแกรม localg.a.p. ได้ที่ www.localgap.org

9. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมชุมชนหรือเป็นกรรมการ GLOBALG.A.P. หรือ ฉันจะเข้าร่วมได้อย่างไร

คุณสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน GLOBALG.A.P. หรือไม่ ? หากสนใจ เรามีทางเลือกที่ที่ดีที่สุดให้คุณ: การเป็นสมาชิก GLOBALG.A.P. อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับ www.globalgap.org/membership. สำหรับค่าใช้จ่ายโดยรวม, คลิ๊ก ที่นี่

ในฐานะสมาชิกของ GLOBALG.A.P. คุณยังได้รับสิทธิ์เข้าร่วมในคณะกรรมการด้านเทคนิคของ GLOBALG.A.P. Technical Committees. ซึ่งมีการเลือกตั้งทุก ๆ 4 ปี เพื่อสรรหากรรมการใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ committees@globalgap.org.

เรายังเสนอโอกาสการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะทำงานด้านเทคนิคระดับชาติ National Technical Working Groups (NTWGs). เชิญพบกับผลประโยชน์หลักๆ และข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่.

10. ในฐานะผู้บริโภค ฉันสามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จากที่ใด?

มีเพียงเฉพาะผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองจาก GLOBALG.A.P. เท่านั้น ที่สามารถติดฉลากตราสัญญลักษณ์จีจีเอ็นพบกับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ GGN.ORG ที่นี่

11. ฉันสามารถหาวิธีการใช้ตราสัญลักษณ์ GLOBALG.A.P. ได้ที่ไหน

คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับห้วข้อนี้ได้ ที่ ภาคผนวก I ของ “General Regulations Part I – General Requirements” (หน้า 22) ดาวน์โหลดเอกสารนี้ คลิ๊ก ที่นี่ (1.3 เมกกะไบท์, และสามารถดาวน์โหลดที่หน่วยเอกสาร).

12. อะไรคือยุทธศาสตร์ด้านการตลาด ที่ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกสามารถนำมาใช้ เมื่อได้รับการรับรอง GLOBALG.A.P.
  • สถานะใบรับรองและหมายเลขจีจีเอ็นจะปรากฎในเวปไชต์ของบริษัทของคุณ
  • สามารถพิมพ์หมายเลขจีจีเอ็นในนามบัตร โบรชัวร์ ลายเซ็นอีเมล(เฉพาะระดับธุรกิจกับธุรกิจ) อื่นๆ
  • เผยแผ่พันธสัญญาและใบรับรองแสดงบนเวปไชต์ จดหมายข่าว บล็อก หรือสื่อสังคมออนไลน์ ของคุณ
  • แบ่งปันเรื่องราวแห่งความสำเร็จของคุณ และเราจะช่วยส่งเสริมผ่านช่องทางที่หลากหลาย farmers’ success stories, จดหมายข่าว, สื่อสังคมออนไลน์, photo campaign, G.A.P. Awards).
  • การเป็นสมาชิกของ GLOBALG.A.P. และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน GLOBALG.A.P. ค้นหาว่าทำอย่างไรจะสามารถช่วยเรากำหนดอนาคตของการรับรองตามมาตรฐาน  GLOBALG.A.P. ได้ที่ www.globalgap.org/membership.
13. ฉันจะสามารถติดต่อใคร ในกรณีที่มีการร้องเรียน หรือ มีคำถามเพิ่มเติม?

กรุณาดูที่หน้าติดต่อ หรือ เลือกการติดต่อได้จาก รายการชื่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของเรา คลิ๊กที่นี่. สามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านทางอีเมล ไปยัง complaints@globalgap.org ใช้แบบฟอร์ม แจ้งเหตุ/ร้องเรียน (ดาวน์โหลด ที่นี่ หรือ แบบฟอร์มร้องเรียนออนไลน์). เจ้าหน้าที่ที่จัดการด้านการร้องเรียนจะติดต่อท่านโดยเร็วที่สุด. ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้จะถูกเก็บไว้เป็นความลับเฉพาะในขณะที่เราดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับข้อร้องเรียน

14. ฉันสามารถดาวน์โหลด แหล่งข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ของ GLOBALG.A.P., ข้อกำหนด และรายการตรวจ ได้ที่ไหน?

เอกสารที่เผยแพร่ทั้งหมดสามารถหาได้ทีหน่วยเอกสารของเรา  

ภาพถ่าย และวิดีโอ จากงานต่างๆที่ผ่านมาของเรา หาได้ที่ ศูนย์สื่อ.

โปสเตอร์เกี่ยวกับกิจกรรม GAP สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gapinaction.org

15 ฉันจะสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับ IFA Version 5.2 ได้จากที่ไหน (การรับรองมาตรฐานฟาร์มแบบบูรณาการ/ผสมผสาน เวอร์ชั่น 5.2)

กรุณาไปยัง www.globalgap.org/faqv5.2 สำหรับคำถามที่พบได้บ่อยเกี่ยวกับประเด็นนี้.

16. มาตรฐาน GLOBALG.A.P. กล่าวถึงความยั่งยืนในระดับฟาร์มอย่างไร

การรับรองมาตรฐานฟาร์มแบบบูรณาการ/ผสมผสาน (IFA)ตามมาตรฐาน GLOBALG.A.P. ทั้งการผลิตพืช การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการทำปศุสัตว์ กล่าวได้ว่าเป็นองค์ประกอบของความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการประเมินด้วยผู้ตรวจประเมินทางเทคนิค ซึ่งยังทำการประเมินด้านอาหารปลอดภัยด้วย องค์ประกอบเหล่านี้เป็นการ รวบรวมแผนพัฒนาปฏิบัติการกำจัดของเสียและมลพิษ ประเมินผลกระทบของกิจกรรมในฟาร์มต่อสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อการใช้น้ำ และให้ความใส่ใจต่อพื้นที่ที่ผลผลิตต่ำ และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพไว้ด้วย

ดูที่นี่ มาตรฐาน GLOBALG.A.P. ช่วยให้เกษตรกรที่ได้รับการรับรอง ได้มีส่วนร่วมและอยู่ในเป้าหมายที่องค์การสหประชาชาติตั้งเป้าไว้สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

17. มาตรฐาน GLOBALG.A.P.ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กล่าวถึงความยั่งยืนในระดับฟาร์มว่าอย่างไร

มาตรฐานGLOBALG.A.P. ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครอบคลุมสี่หลักการซึ่งกำหนดโดย FAO แนวทางการรับรองมาตรฐานทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ( เช่น อาหารปลอดภัย สิ่งแวดล้อม แรงงาน และสวัสดิภาพสัตว์) รวมถึงสายการผลิตทั้งหมด(เช่น โรงฟัก ฟาร์ม อาหารสัตว์ การตรวจสอบย้อนกลับหลังเก็บผลผลิต

ทรัพยากรทั้งหมดจำเป็นต่อการทำฟาร์มอาหารทะเลแบบปลอดภัยถูกนำมาใช้ได้อย่างยั่งยืน และมาตรฐานเป็นตัวจัดสร้างแนวคู่มือขึ้นเป็นลำดับต่อไป

18. มาตรฐาน GLOBALG.A.P. ด้านการทำปศุสัตว์ กล่าวถึงความยั่งยืนในระดับฟาร์มว่าอย่างไร

มาตรฐาน GLOBALG.A.P.ด้านปศุสัตว์ครอบคลุม หลัก 5ประการที่กำหนดโดยFAO ถึง การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติการอนุรักษ์ ป้องกัน และส่งเสริมแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ปกป้องและปรับปรุงวิถีของชาวชนบท ความยุติธรรม และความกินดีอยู่ดีของสังคม ส่งเสริมความปรองดองของผู้คน ชุมชน และระบบนิเวศน์ นำกลไกลการจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบไปปฏิบัติ ทรัพยากรทั้งหมดมีความจำเป็นต่อการเลี้ยงสัตว์แบบปลอดภัยและสามารถคงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งถูกกำหนดไว้เป็นแนวทางมาตรฐาน

19. อะไรที่ องค์กรของGLOBALG.A.P. เอง ทำแล้วบ่งบอกว่าใส่ใจด้านความยั่งยืน
  • ชั้นวางสินค้าเมื่อออกงานแสดงสินค้าเกือบทั้งหมดสร้างด้วยวัสดุที่ยั่งยืน
  • เรามุ่งมั่นในการงดใช้กระดาษอย่างสมบูรณ์ ซึ่งหมายถึง ไม่มีการพิมพ์วัสดุส่งเสริมการขายในอนาคตอันใกล้ และเรากำลังอยู่ในกระบวนการลดการพิมพ์บนวัสดุต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป
  • ตั้งแต่ปี 2017 เราได้จ่ายค่าชดเชยการปล่อยCO2ให้พนักงานเมื่อเดินทาง